Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Försvaret

Lotta Svärd-föreningen


Lotta Svärd-föreningarna som till en början inrättades i anslutning till skyddskårerna bildade från och med år 1921 en egen självständig organisation. Avsikten med den var att väcka och befästa skyddskårsideologin och att bistå skyddskårsorganisationen i att skydda hem, tro och fosterland. Dess regionala organisation anpassades till skyddskårsorganisationens organisation. Lottadistrikten och de lokala avdelningarna stödde också motsvarande skyddskårsdistrikt och de lokala skyddskårerna.

Lotta Svärd-organisationen bistod också försvarsväsendet och dess truppförband i synnerhet vid manövrer, repetitionsövningar och befästningsarbeten genom att delta i bespisningen och sjukvården.

Organisationens medlemmar, det vill säga lottorna, placerades i den avdelning där de bäst som obeväpnade kunde tjäna och befrämja försvaret. Också lottornas utbildning försiggick inom sektioner. Sektionerna bestod av sanitets-, bespisnings-, utrustnings- samt insamlings- och kanslisektioner.

Organisationens verksamhet utvidgades kontinuerligt så att år 1939 hörde redan 105 000 medlemmar till den. I verksamheten deltog förutom dem 24 000 smålottor under 18 år. Före kriget utbildade Lotta Svärd-föreningen tusentals kvinnor och flickor för militära biståndsuppgifter. Största delen av de utbildade medlemmarna förband sig att på ett eller annat sätt i krigstid träda i försvarsmakens tjänst.

Berättelser