Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Bakgrund

Stabiliseringen av Finlands ställning

Fredsavtalet i Paris som undertecknats i februari 1947 och som trätt i kraft samma år i september följde bestämmelserna i vapenstilleståndsavtalet. Sovjetunionen ville inte göra några som helst eftergifter i det och ansåg också framställningen av dem som osaklig. Bestämmelserna om Finlands försvarsmakt var nya i avtalet. Efter att fredsavtalet undertecknats lämnade övervakningskommissionen landet i september 1947.

På sommaren 1947 meddelade Finland att man önskade stå utanför stormaktskonflikterna. Ett uttryck för detta var att Finland inte tog emot den av amerikanerna erbjudna så kallade Marshall-hjälpen som var avsedd för återuppbyggnaden av Europa och som också hade politiska syften.

Mellan Sovjetunionen och Finland undertecknades 6.4.1948 ett avtal om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd, det vill säga VSB-pakten. Avtalet var framför allt ett vänskapsavtal, som innehöll militärpolitiska bestämmelser. Dessa kunde likväl tillämpas endast i undantagsförhållanden.
På våren 1948 spred sig rykten om ett eventuellt kommunistiskt statskuppsförsök. Armén försattes i alarmberedskap. Något särskilt inträffade likväl inte. Den inrikespolitiska brytningstiden kan anses ha upphört under åren 1948-1949. Läget lugnade sig så småningom. Också den politiserade statliga polisen, Stapo (Valpo), upplöstes.

Stabiliseringen av förhållandena mellan Finland och Sovjetunionen började. Den mest framträdande gestalten inom denna utrikespolitik var Juho Kusti Paasikivi som valts till president år 1946. I början använde man namnet "Paasikivi linjen" på den valda utrikespolitiken och senare "Paasikivi-Kekkonen linjen". Denna linje, med de ändringar som tiden förde med sig, iakttogs ända till Sovjetunionens sönderfall. Därefter har Finland helt naturligt ansett det mycket viktigt att upprätthålla och utveckla de vänskapliga förbindelserna med Ryssland.

Avtalet förnyades två gånger. Det förföll i början av 1990-talet efter att Sovjetunionen sönderfallit. Man kan anse att Finlands ställning slutligen stabiliserades år 1955 då Finland godkändes som medlem i Förenta Nationerna.

Berättelser