Arvet efter Veteranerna - Ett Självständigt fosterland

Förbundet för de stupades anhöriga rf

Kaatuneitten Omaisten Liitto ryDe krig som vårt land fört lämnade efter sig 30 000 krigsänkor. I början av år 2001 levde ca 7000 av dessa bland oss. Krigsänkornas medelålder var då 85 år. Då deras män stupade i strid för vårt fosterland, var de som blev krigsänkor ännu unga.

Redan under våra krig hade krigsänkorna inrättat föreningar på olika håll i vårt land. Dessa fungerade under det dåvarande Finlands Vapenbrödra Förbunds beskydd. Detta opolitiska förbund som fått ett mycket stort antal medlemmar var ovanligt betydelsefullt i hela det finländska samhället och dess insats i att bära socialt ansvar var betydande i de svåra förhållandena som rådde då. Man var dock tvungen att upplösa Finlands Vapenbrödra Förbund 25.1.1945 på grund av det stilleståndsavtal som ingåtts med Sovjetunionen föregående höst. Efter detta hade krigsänkorna inget samarbetsorgan som drev deras intressen.

I början av år 1945 deltog krigsänkor i yrkeskurser enligt arbetsvårdslagen i Helsingfors. Härvid uppkom tanken på att inrätta en egen organisation. Den inrättades också 17.2.1945. Namnet var till en början Sotaleskien Huolto r.y. Senare kom också föräldrar till sådana som stupat i krigen med och förbundets namn ändrades efter olika skeden till Förbundet för de Stupades Anhöriga rf.

Förbundets uppgift var till en början att driva krigsänkornas familjers intressen lagstiftningsvägen så att änkorna själva skulle kunna svara för sina familjers ekonomi, barnens fostran och utbildning. Vårdpensionerna var dock så små att krigsänkorna var tvungna att arbeta utanför hemmet, ofta till och med i två arbeten för att klara sig ekonomiskt. På lantgårdarna var krigsänkorna tvungna att klara av både husbondens och husmoderns uppgifter. Det hårda kroppsliga arbetet och sorgen över den stupade maken satte ofta både den mentala och den fysiska konditionen på hårda prov.

I statens budget för år 1990 fanns för första gången ett litet anslag för rehabilitering av krigsänkor. Det räckte dock endast för en liten del av dem som behövde rehabilitering. Förbundet har strävat efter att få till stånd en tillräcklig rehabilitering för alla krigsänkor. Inom förbundets verksamhet är landet indelat i tio distriktsorganisationer och antalet fungerande avdelningar var ca 80 i början av 2000-talet. Förbundet har också en rehabiliteringsanstalt för krigsänkor och veteraner.

Förbundet ordnar årligen riksomfattande andliga dagar. Förbundets tidning Huoltoviesti har utkommit från och med år 1945.

En av de viktigaste uppgifterna för Förbundet för de Stupades Anhöriga rf har varit att bevara minnet av de stupade hjältarna och att ordna tillställningar för hedersbevisning vid hjältegravarna. Att överföra denna vår veteransläktleds ärevördiga tradition till de yngre släktleden hör till förbundets uppgifter i framtiden