Arvet efter Veteranerna - Ett Självständigt fosterland

Frontkvinnornas förbund rf

rn-1

Rintamanaisten liitto on lakkautettu 6.3.2013. Liitto luovutti lippunsa Lottamuseolle 10.4.2013.
Rinatamanaisisten toiminnasta saa tietoa Lottamuseaosta www.lottamuseo.fi.

Det riksomfattande Frontkvinnornas förbund inrättades 21.9.1980 som takorganisation för fem frontkvinnoorganisationer som inrättats tidigare. Förbundet är en stöd- och intresseorganisation som fungerar på ideell grund samt sina medlemmars föreningslänk med uppgift att utveckla och övervaka medlemmarnas gemensamma, allmänna, sociala och juridiska intressen.

Till Frontkvinnornas Förbund hörde i början av år 2001 31 lokala eller regionala föreningar som registrerats av frontkvinnor, och som finns jämt fördelade över olika håll i vårt land. Föreningarnas medlemmar, ca 7000, är lottor, sjukskötare, soldathemssystrar, kvinnliga läkare, hjälpsystrar och kvinnor som fått arbetspliktskommendering vilka fungerat i olika vård-, underhålls-, signal-, bevaknings-, byrå- och städuppgifter under våra krig 1939-1945 på krigsoperationsområden och vid fronten. Under våra krig var de ännu unga. Vid övergången till 2000-talet var de i medeltal över 80 år. Varje medlem i Frontkvinnornas förbund har fronttjänsttecknet, det värderade eklövet. I lagtext är frontkvinnorna frontveteraner.

Frontkvinnorna strävar efter att driva ärenden som skötts bristfälligt i tiotals år. Exempel på dessa är utkomstskyddet, pensionerna, rehabilitering och skötseln av bostadsärenden. Frontkvinnornas förbund samarbetar med andra veteranorganisationer i dessa ärenden.

Förutom skötseln av de gemensamma intressefrågorna för veteranerna från våra krig stöder Frontkvinnornas förbund sina medlemmar genom många slags verksamhetsformer. De viktigaste av dem är de riksomfattande sommardagarna som årligen ordnas på olika håll i Finland, en mångsidig rekreationsverksamhet och väntjänst samt andlig verksamhet och informations-, publicerings- och utbildningsverksamhet.

Förbundet ger ut medlemstidningen Rintamanainen. Förbundet är en central organisation då det gäller att driva de kvinnors intresse, vilka under årtionden var bortglömda och vilkas insats i våra senaste krig var mycket betydande.