Arvet efter Veteranerna - Ett Självständigt fosterland

Krigsinvalidernas Brödraförbund rf

Sotainvalidien VeljesliittoSotainvalidien Veljesliitto-Krigsinvalidernas Brödraförbund ry inrättades 18.8.1940 som gemensam frivillig vård- och brödraorganisation för de krigsskadade. Förbundet är också krigsinvalidernas egen intresseorganisation. Vid det konstituerande mötet valdes fältmarskalk C.G Mannerheim till förbundets hedersordförande.

Före våra senaste krig hade invalider ansetts som andra klassens medborgare som levde på nådegåvor. Krigsinvaliderna ansåg sig med fog ha betalt ett så högt pris för vårt lands frihet, att också samhället måste värdesätta dem och deras ansträngningar. Brödraförbundets alla strävanden har också stått i samhällets verkliga intresse. Förutom veteranorganisationen är Brödraförbundet en av vårt lands äldsta och största organisationer för skadade.

I våra senaste krig fick ca 94 000 krigsinvalider bestående men. Över hälften av dem som skadades var under 25 år. De yngsta hade just fyllt 17 år. Krigsinvalidernas återgång till det civila livet var ofta svår. Många hade inget eget hem. Skolgången för de yngsta hade blivit på hälft. Skadorna hade gjort åtskilliga av dem som redan skaffat sig ett yrke oförmögna till det tidigare arbetet. Brödraförbundet var med och ordnade bostäder och yrkesutbildning. Förbundet påverkade också statsmakten till att sköta sina åligganden gentemot krigsinvaliderna.

I början av år 2001 var ca 24 000 krigsinvalider i livet. De krigsskadades medelålder var nära nog 81 år. Ĺrligen lämnar ca 2 000 krigsinvalider oss. Invaliditetsprocenten bland krigsinvaliderna är i medeltal 30. Synnerligen svårt skadade, det vill säga 100 %-iga krigsinvalider var i början av år 2001 ca 400. Lidandet från kriget känns fortfarande i alla krigsskadades liv.

Redan från och med början av 1940-talet har Krigsinvalidernas Brödraförbund med sina medlemsföreningar inrättat vård- och rehabiliteringsanstalter. Dessa har förnyats och utvidgats enligt det ökade vårdbehovet och den utveckling som skett på området. I förbundets egna vårdanstalter i Kauniala och Kyyhkylä samt i krigsinvalidernas brödra- och sjukhem finns 1600 vårdplatser.

En av Brödraförbundets viktigaste uppgifter är utvecklingen av den lagstadgade omsorgen och ersättningsskyddet samt att garantera fortsatt rådgivningstjänst. Syftet med all verksamhet som förbundet har är att trygga krigsinvalidernas ädreomsorg. Också möjligheterna att öka krigsinvalidhustrurnas rehabilitering och att förbättra pensionsskyddet för en maka som länge skött en krigsinvalid hör till förbundets viktiga syften. Förbundet koncentrerar sig i speciellt hög grad på att ge stöd så att krigsinvaliderna och deras hustrur klarar sig hemma, att ordna hemhjälp, reparera bostäder som är i dåligt skick och att få till stånd servicehus.

Tidningen Sotainvalidi med bilagan Krigsinvaliderna är förbundets viktigaste informationskanal.

Krigsinvalidernas Brödraförbunds verksamhet fortsätter ännu länge till förmån för dem som skadades i kriget. För att stöda förbundets bistånds- och traditionsarbete har man också inrättat organisationen Sotainvalidien jälkipolvet.

Internet: Sotainvalidien Veljesliitto ry - Krigsinvalidernas Brödraförbund rf