Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Databank

Soldatgossarna

Skyddskårsorganisationens pojkverksamhet utvidgades betydligt under krigen. Verksamheten omorganiserades på hösten 1941. Samtidigt ändrades benämningen skyddskårspojke till soldatgosse enligt J.L. Runebergs Fänrik Ståls sägner. Skyddskårernas soldatgosseavdelningar växte fram ur byavdelningarna, som följde folkskoldistriktsindelningen. I slutet av år 1943 fanns det 684 soldatgosseavdelningar och i dessa fanns 72 187 pojkar.

Soldatgossarna var i åldern 10-17 år. De indelades enligt ålder i under 12-åringar, 12-14-åringar och 15-17-åringar. Soldatgossarna hade egen uniform och gradbeteckningar som påminde om skyddskårsdräkten.

I utbildningen av soldatgossarna lade man särskild vikt vid andlig fostran, fosterlandstrohet, högaktning av religionen, utvecklandet av en god fysisk kondition, ett käckt militärt uppträdande, vana att vistas i terrängen, utveckling av observationsförmågan och vaksamheten samt respekten för arbete.

Soldatgosseverksamhetens former var bland annat klubbkvällar, olika slag av fester, högst dygnslånga reservövningar och läger som varade flera dygn. Skjututbildning gavs med luft- och miniatyrgevär. Till medborgarfostran hörde till exempel lantbruks- skogs- och skrotsamlingsläger, förutom att soldatgossarna deltog i biståndstalkon. Fysisk fostran utövades mångsidigt. Till den hörde en omfattande tävlingsverksamhet på avdelnings-, distrikts- och riksnivå.

Förutom den egentliga soldatgosseverksamheten deltog de äldsta soldatgossarna i verksamheter av militär karaktär på hemorten. Till exempel år 1942 fanns ca 3 000 som stafetter och i luftskyddsuppgifter över 5 000 soldatgossar. Under storbombningarna av Helsingfors och Kotka i februari 1944 fick Luftstridskrafterna lov att ta soldatgossar som gick på gymnasieklasser i tjänst inom hembygdens luftvärn. Till mitten av maj hade redan 1 600 av dem anmält sig för dessa uppgifter. Till exempel inom de luftvärnsbatterier som försvarade Helsingfors fanns ett stort antal soldatgossar i handräckningsuppgifter.

Man var tvungen att upphöra med soldatgosseverksamheten i samband med att skyddskårsorganisationen upplöstes hösten 1944.