Arvet efter Veteranerna - Ett självständigt fosterland

Databank

Svenskspråkiga truppförband under åren 1918-1939

sve1Efter frihetskriget-medborgarkriget år 1918 ändrades ofta försvarsmaktens sammansättningar och truppavdelningar, eftersom det inte hade klarnat vilken organisation som skulle vara mest ändamålsenlig för den fredstida försvarsmakten.

Då sammansättningen i början av 1920-talet stabiliserats, utbildades svenskspråkiga beväringar i följande truppförband:

  • Gardesjägarbataljonen i Vasa
  • Nylands Dragonregemente i Villmanstrand, regementet var tvåspråkigt
  • Nylands regemente på Sveaborg och Sandhamn, regementet var tvåspråkigt
  • Jägarartilleriregementets II Sektion i Tavastehus, sektionen förflyttades senare till Åbo
  • Avdelta Kustartilleribatteriet, vars fort fanns mellan Hangö och Gustavs

De svenskspråkiga truppförbandens placeringar sågs över på 1930-talet enligt följande:

  • Nylands Regemente, på Sveaborg och Sandhamn
  • Nylands Dragonregementes 2 Skvadron i Villmanstrand
  • Fältartilleriregemente 4 i Vasa
  • I Sektionen inom Kustartilleriregemente 1 utanför Helsingfors

Det bör särskilt noteras, att utbildningen i Finland för det tunga artilleriet helt och hållet skedde i ett svenskspråkigt truppförband, Fältartilleriregemente 4 i Vasa.

Enligt planerna ryckte årligen 1 500 beväringar in i svenskspråkiga truppförband. En del svenskspråkiga önskade också tjänstgöra på annat håll inom försvarsmakten. Därför tjänstgjorde de speciellt i marinen men också i mindre antal i luftstridskrafterna, pionjär-, signal- och underhållstrupperna.